Batalha, Portugal

Sala: Festas da Batalha

Data: 16-08-2015